Stortinget i Oslo

Gjennomslag for viktige vedtak om biogass

Gode sommernyheter for biogass! Torsdag 02. juni la Energi- og miljøkomiteen frem sin instilling om Energimeldingen for stortinget. Denne inneholdt flere endringer som omhandlet biogass. 10. juni vedtok Stortinget flere av disse endringene som vil ha stor betydning for biogassbransjen.

Dette er viktig fordi det gir et signal om at biogass nå for alvor anerkjennes som en del av løsningen på klimautfordringen og er en viktig faktor i arbeidet mot å bli et nullutslippssamfunn.
Det henvises også til våre naboland og hvordan de gjennom bedre og mer langsiktige rammebetingelser i dag ligger langt forran oss på dette området.

 

Til biogassbransjen.no sier Pia Farstad von Hall, daglig leder i Biogass Norge følgende om saken:

 

“Summen av disse vedtakene er viktige for biogassbransjen. Det er en styrking av biogass’ posisjon i politikkfeltet i forhold til Energimeldingen fra forrige regjering, men også i forhold til tilleggsmeldingen som kom i høst.”

“Det er ingen tvil om at biogass er viktig å legge til rette for, rett og slett fordi man skal løse klimautfordringene i avfallssektoren og landbruket. Her begynner politikken å henge sammen.”

Følgende endringer som omhandler biogass er vedtatt av Stortinget:

XLIV

Stortinget ber regjeringen om å følge opp vedtak om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likestille biogass med elektrisitet og hydrogen, og det skal gjelde allerede vedtatte og fremtidige planer.

XLV

Stortinget ber regjeringen om å følge opp initiativ til å harmonisere rammevilkårene for biogassproduksjon i Norden og komme tilbake til Stortinget med en plan for dette i forbindelse med budsjett for 2023, samtidig gjennomgå virkemidler for biogass i andre nordiske land og vurdere endringer for å sikre at norske biogassprodusenter er mer konkurransedyktige i møte med utenlandsk biogassproduksjon.

XLVI

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å opprette bransjeavtaler med landbruket og fiskeri- og havbruksnæringen med mål og tiltak for å øke leveransen av råstoff til biogassproduksjon. Klyngesamarbeid på tvers av bionæringene vil spille en viktig rolle i dette arbeidet.

XLVII

Stortinget ber regjeringen sørge for at sirkulær økonomi er et tverrgående satsingsområde for virkemiddelapparatet.

XLVIII

Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt bruk av avansert flytende biodrivstoff og biogass i transportsektoren.

XLIX

Stortinget ber regjeringen snarest følge opp vedtaket om et obligatorisk takstfritak for biogasskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger, gjeldende fra 1. januar 2022.

En god start, nå må Regjeringen følge opp!

Det er med dette helt tydelig at Stortinget ønsker økt satsing på biogass som et ledd i arbeidet for å nå klimamålene. Og det er veldig positivt at Stortinget med dette stadfester vedtakene om sidestilling av biogass med nulluslipp som de gjorde allerede i mai i 2021.

Men Stortingsvedtak hjelper lite hvis det ikke følges opp av regjeringen. Nå som ballen er spilt over til dem er det opp til Klima- og miljødepartementet med Barth Eide i spissen å få dette gjennomført.

Les mer om biogass her

– Sammen gjør vi litt for hele væla!