Klimaanalysen løfter frem biogass

I sin ferske rapport trekker Grønt Landtransportprogram frem biogass som en viktig løsning for utslippskutt og grønn omstilling i landtransporten. Men det forutsetter at det tas store og viktige grep.

Kilde: biogassbransjen.no

Grønt Landtransportprogram (GLP) har laget en klimaanalyse av norsk landtransport, hvor de har sett nærmere på utslipp fra tunge kjøretøy som lastebiler, busser og varebiler.

Les hele rapporten her: Klimaanalyse av norsk landtransport

 

Rapportens tre deler

#1. I del en gis det en status for den norske kjøretøyparken, blant annet hvor stor andel av kjørtøyparken som er fossilfri, hvor mange grønne kjøretøy som selges hvert år og hvor mye de ulike kjøretøyene slipper ut.

#2. Del 2 ser på utslippene frem mot 2030, og det er bare å konstatere at også GLP nå tror det blir vanskelig å nå klimamålene for landtransporten.

Samtidig presiserer de heldigvis at det fortsatt er mulig å få til store utslippskutt hvis vi gjennomfører forsterkede tiltak nå, og at vi kan nå klimamålene i 2034/35 dersom det handles raskt.
Dette forutsetter imidlertid et betydelig økt fokus på transportsektoren, og rapporten skisserer her to ulike scenarioer:
Et høyscenario som inneholder alle tiltak GLP mener er nødvendig for en raskere omstilling, og et lavscenario der GLP anslår utviklingen basert på en videreøring av dagens politikk.

#3. I tredje del gir GLP-rapporten en oversikt over status og utfordringer for de ulike løsningene for grønn omstilling i landtransporten. Det inkluderer elektrifisering, biogass, hydrogen og biodrivstoff.

Les hele rapporten her: Klimaanalyse av norsk landtransport

 

Biogass i GLPs høyscenario

Det er ikke til å legge skjul på at GLP har et stort fokus på el- og ladeinfrastruktur, men de trekker også frem flere punkter som er verdt å merke seg for norske biogassaktører og ikke minst sluttkunder.

Det gjelder blant annet del 2 og GLPs høyscenario, og kapittelet «Insentiver for å fremme fossilfrie løsninger» Der foreslår nemlig GLP følgende tiltak:

Gjennomføre Samferdselsdepartementets forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport
Fritak for veibruksavgift og bompengefritak for tunge nullutslippskjøretøy og biogass videreføres fram til minimum 2035, og at
CO2-avgiften settes opp, uten at andre avgifter på fossilt drivstoff settes ned.
Vurdere å stille nullutslippskrav ved tildeling av løyver til ekspressbussruter

Viktig at høyscenariet i del 2 nås

I følge GLP er det mest å hente på utslippskutt fra de store lastebilene på over 16 tonn og varebiler.

Dersom GLPs høyscenario nås, anslår de at bilparken i 2030 vil bestå av 3.500 biogasskjøretøy over 16 tonn, samt 1200 bybusser og 600 langdistansebusser.

Om dagens politikk videreføres og vi får et lavscenario, vil utslippskuttet bli hele 33% lavere. Det innebærer også langt færre biogasskjøretøy:

Dersom GLPs lavscenario nå, anslår de nemlig at bilparken i 2030 kun vil bestå av 2.000 biogasskjøretøy over 16 tonn. Det er altså en nedgang på hele 1.500 kjøretøy…  (Antallet biogassbusser, det gjelder både by- og langdisansebusser anslås ellers å være likt.)

 

Gir også en status på biogass i Norge

I følge GLP er det i dag rundt 1400 lastebiler og 700 busser på biogass i Norge. For å nå utslippsmålene i veitrafikken må det stimuleres til økt produksjon av biogass.

Selv om teknologien er godt kjent og etablert peker GLP på at produsentene trenger forutsigbare rammevilkår for å investere.

De konkluderer ganske enkelt med at dagens støtteordninger for industriell biogass ikke fungerer, og trekker spesielt frem Enovas vektlegging av «krav til innovasjon» som en hovedgrunn til den lave investeringstakten i biogassanlegg.

For å øke produksjonen av biogass i Norge anbefaler derfor GLP løsninger som kombinerer investeringsstøtte og lån til nye anlegg, noe de blant annet har gitt innspill om i ny styringsavtale for Enova.

Les hele rapporten her: Klimaanalyse av norsk landtransport