Viktig at næringsstoffer tas vare på og blir gjenbrukt

Sirkulær økonomi sentralt i forslag til ny gjødselvareforskrift

Kilde: Biogassbransjen

Mattilsynet har sendt på høring et forslag til ny gjødselvareforskrift. I forskriften legges det mer til rette for at avfall og biprodukter kan brukes i gjødselvarer, samtidig som at matjorden skal tas vare på et i et langsiktig perspektiv.

Høringsfristen er satt til 20. juni i år.

Nye utfordringer

Tilsynet skriver at det er en økende interesse for å benytte avfall og biprodukter i gjødselvare. Dagens regelverk er ikke tilpasset denne utfordringen og det er derfor behov for å endre gjødselvareforskriften for å bedre ivareta hensynet til helse og miljø.

– Det er behov for å tilrettelegge for den sirkulære økonomien med god utnyttelse av avfall- og biproduktressurser, uten at næringen skal pålegges unødvendige eller uforholdsmessige byrder. Det er også viktig at næringsstoffer tas vare på og blir gjenbrukt. Vi oppfordrer alle berørte parter til å benytte seg av muligheten til å sende inn høringssvar, sier seksjonssjef Line Ruden i Mattilsynet.

Mattilsynet har i sitt arbeid med gjødselvareforskriften også lagt vekt på at regelverket ikke skal være til hinder for innovasjon og samtidig være teknologinøytralt.

Utarbeidelsen av forslaget har vært en del av et større prosjekt med endringer i gjødselregelverket bestilt av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, hvor også Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har deltatt i arbeidet. Ny gjødselbruksforskrift er samtidig på høring hos Landbruks- og matdepartementet.