åker solen skinner

Etterlyser større satsing på biogass

Ny rapport viser at norsk biogassproduksjon kan produsere betydelige mengder grønn energi. Bransjen etterlyser politisk satsing på biogass.

Dagens produksjon av biogass er kun på 0,7 TWh i en tid hvor det er energikrise med et varslet kraftunderskudd kanskje allerede i 2027, og en gjødselkrise med stengt import av fosfat og kalium fra Russland og Belarus.

Fremtidens potensiale for biogass:

Potensialet for biogassproduksjon i Norge er på 6 TWh, gitt dagens råstoffbase og teknologi. Med mulig fremtidig teknologi og råstoffbase er det antatt at man kan ha en produksjon på opp til 22 TWh. Funnene som var gjort i rapporten viser til at det er et stort potensial som ikke er realisert. Biogass kan bidra til å redusere klimagassutslipp og kan være en nyttig komponent i fremtidens energisystem. Biogassproduksjon kan bidra til klimagassreduksjoner ved redusert utslipp fra bruk av fossile drivstoff, utnyttelse av CO2 fra biogass, og fra lagring av husdyrgjødsel.

 

Dette sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge:

“ Jeg håper regjeringen ikke bare legger denne rapporten i skuffen, slik det virker som om de har gjort med tidligere rapporter som også har vist potensialet og fordelene med å produsere biogass, som løser forurensningsproblemer og utnytter avfallsressurser sirkulært. ”

“ Vi behøver et nasjonalt mål for biogassproduksjon og -bruk, som forteller hvilken retning vi skal gå og kan sette departement og etater i sving for å nå målet og få i gang utbyggingen av en skikkelig biogassindustri i Norge. I Sverige og Danmark var det første etter en offentlig utredning at det de fikk fart på satsingen. Kanskje er det det vi behøver i Norge nå? ”

Klimanytte:

Produksjon av 2,8 TWh biogass kan potensielt gi en utslippsreduksjon på 552 000 tonn CO2-ekvivalenter per år dersom all biogassen erstatter naturgass. Dersom biogassen erstatter all diesel kan utslippsreduksjonen potensielt bli 716 000 tonn. Dette utgjør mellom 6 og 8% av de nasjonale utslippene fra veitransport. Analysene viser at jo mer biogass man produserer, jo større blir klimagevinsten.

Les rapporten her

Kilder:

Kari-Anne Lyng & Ina Charlotte Berntsen/Norsus. (2023). Mulighetsrommet for produksjon av biogass i Norge (2703-8610/Potensialstudie for biogass 3367). Norsus. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/avfall-norge-no/dokumenter/Mulighetsrommet-for-produksjon-av-biogass-i-Norge-NORSUS.pdf

Thorp, S. (2023, 13 mars). – Det er uforståelig at myndighetene ikke satser på biogass. Avfall Norge. https://avfallnorge.no/bransjen/nyheter/mulighetsrommet-for-produksjon-av-biogass-i-norge