Traktor på et jorde

Jordbruksavtalen og Biogass.

16.mai 2023 kom Norges Bondelag og Staten til enighet om Jordbruksavtalen 2023. Jordbruksavtalen skal vris i en mer klima- og miljøvennlig retning og prioriterer derfor klima- og miljø svært høyt. Partene er enige om å bevilge 9,3 millioner kroner på dette området, nær en tredjedel av den totale budsjettrammen for jordbruksavtalen. Økning på klima- og miljø er over en milliard kroner fra 2023 til 2024. Ordningene bidrar til å redusere utslippene per produserte enhet og dermed klima- og miljøbelastningen fra jordbruket. Oppfølging av klimaavtalen mellom staten og jordbruket er prioritert (regjeringen.no).

Sammendrag fra Statens tilbud
Verdiskapingsprogrammet er fra 2023 lagt til BIONOVA. Programmet har som mål å bidra til produksjon og bruk av fornybar energi internt i landbruket og salg av biovarme til andre samfunnssektorer. Programmet skal videreutvikles til å ta helhetlige gode løsninger når det gjelder klima, miljø og energi i landbruket. Bioenergi er en sentral del av fornybardelen av programmet (s.136).

Husdyrgjødsel er en ressurs til produksjon av biogass. Bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon kan bidra til bedre foredling og utnyttelse av fosfor og nitrogen og redusert behov for bruk av mineralgjødsel. Gjødselen kan leveres til kommersielle biogassanlegg eller behandles i småskala biogassanlegg på egen gård. Biogassproduksjonen i Norge har økt betydelig de siste årene. Biogassproduksjonen på gårdsanlegg utgjør foreløpig en svært liten andel av den totale biogassproduksjonen. Biogass fra gårdsanlegg blir i dag hovedsakelig brukt til å produsere strøm/varme til eget forbruk og bioresten blir utnyttet som gjødsel (s.157).

Forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg trådte i kraft i 2015. På grunn av forsinkelser med bygging og oppstart av nye anlegg som følge av koronasituasjonen, har veksten vært svakere enn antatt de siste årene. Det forventes derfor betydelig økt søknads pågang i 2024, og det er prognosert et behov for å øke avsetningen til ordningen med 9 millioner kroner. Bedre teknologi og økte energipriser har ført til at markedssituasjonen for biogass er styrket. Dette innebærer også økt etterspørsel etter husdyrgjødsel som substrat til biogassproduksjonen. Forbedret markedssituasjon og økende prognosert søknadsomgang tilsier at det kan være hensiktsmessig å gjennomgå ordningen. Statens forhandlingsutvalg foreslår at Landbruksdirektoratet, i samarbeid med Miljødirektoratet, frem til jordbruksoppgjøret i 2024 gjennomgår rammebetingelser, tilskuddsutforming og saksbehandlingssystem for ordningen. Det foreslås at det etableres en referansegruppe, bestående av representanter for avtalepartene (s.158). Klimakalkulatoren skal utvikles og synliggjøre flere tiltak som f.eks biogass og biorest (s.76).

I takt med utbyggingen av biogassanlegg vil biorest fra biogassproduksjon framover kunne bli en stadig viktigere gjødselkilde for landbruket, herunder også biorest fra annet organisk materiale enn husdyrgjødsel. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig at det etableres felles lager for biorest i stedet for lager på den enkelte gård. Fordi felles anlegg vil bli kostbare, foreslår Statens forhandlingsutvalg at øvrige tilskudds grense for slike fellesanlegg settes til 200.000 kroner per landbrukseiendom som er medeier i anlegget (s.123).

Sammendrag fra sluttprotokollen
Jordbruksavtalen er et verktøy for å oppnå bærekraft i jordbrukssektoren, både økonomisk miljømessig og sosialt. Avtalen gir en tydelig klima- og miljøprofil, og styrking av særskilte virkemidler knyttet til utviklings og omstillingstiltak bidrar til miljømessig bærekraft (s.1). Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i jordbruket tilføres 70 millioner kroner (s.3). Partene er enige om nok et betydelig løft for miljø- og klimaarbeidet i landbruket i årets jordbruksavtale. Dette skal bidra til å redusere miljøbelastningen fra jordbruket, inkludert klimagassutslippene, per produserte enhet og til å styrke miljøgodene  jordbruket produserer. Partene er enige om å bevilge 9 305 millioner kroner til ordninger med klima- og miljøeffekt. Dette innebærer en økning på 1 113 millioner kroner fra 2023 til 2024 (s.6).

Biogass er tilvilget en egen post gjennom ordninger i jordbruksavtalen med klima- og/eller miljøeffekt . Denne posten øker fra 13 millioner kroner i 2023 til 22 millioner kroner i 2024. Dette er en økning på 9 millioner kroner. Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket får en økning fra 162 millioner kroner i 2023 til 222 millioner kroner i 2024. Dette er en økning på 60 millioner kroner. I tillegg får programmet 70 millioner ekstra kroner i 2023 (s.6).

Partene er enige om å gjennomføre en gjennomgang av tilskudd til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg (s.18).

Kilde: Regjeringen.no
Kilde: Statens tilbud.pdf
Kilde: Sluttprotokoll.pdf