traktor sprer gjødsel på jordet

Ny forskrift skal sikre utnyttelse av gjødsel og spare miljøet

Mange gårder har mer gjødsel enn de selv trenger. Nå kommer det nye forskrifter som sørger for reduksjon av utslipp og utnyttelse av gjødsel til biogass.

Husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel er en viktig ressurs, men i mange tilfeller utnyttes den for dårlig. Landbruks- og matdepartementet, i samråd med Klima- og miljødepartementet, ga i 2016 oppdrag til Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet å revidere gjødselvareforskriften. Nå oppfordres det til å levere inn gjødsel.

Reduksjon av utslipp og utnyttelse av gjødsel

Målene med arbeidet var å redusere avrenning og utslipp til luft, samt se på hvordan gjødsel kan utnyttes best mulig i planteproduksjon og som kilde til bioenergi. Mange gårder har mer gjødsel enn de selv trenger, og landbruksdirektoratet mener regelverk må sørge for at slikt overskudd blir gitt til andre som har mer bruk for det.

– Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet oversendte forslag til nytt gjødselregelverk til departementene våren 2018. De foreslo blant annet å dele regelverket i to deler, en som omhandler produktkrav til gjødselvarer, og en som omhandler lagring og bruk av gjødsel. Forslagene bygger videre på regelverket som gjelder i dag, men direktoratene foreslår bl.a. å justere krav til spredetidspunkt og spredemengde for å sikre bedre utnyttelse av gjødsla, sier Marthe Bay Haugen fra Landbruks- og matdepartementet.

Framtidsrettet utnytting av fosfor og nitrogen

Undersøkelser viser at fosfor og nitrogen i husdyrgjødsel og annet organisk materiale (blant annet matavfall, slakteriavfall og rester fra fiskeoppdrett) ikke utnyttes godt nok i dag. Et problem er at vi i deler av landet har et overskudd av fosfor utover det som trengs til gjødsel for planteveksten. Avrenning av fosfor fra jordbruksarealer til vann kan være skadelig for vannmiljøet, og det bidrar til dårlig utnyttelse av fosfor, som er en begrenset ressurs.
I fremtiden kan fiskeslam bli en viktig kilde til fosfor i jordbruket. I gjødselvareforskriften er det foreslått tydeligere behandlingskrav til fiskeslam, og endringen vil bidra til at dette slammet utnyttes på en bedre måte.

– Departementene arbeider fortsatt med å gjennomgå direktoratenes forslag, og vurdere utformingen av regelverket. I det videre legger departementene opp til å sende forskriftene på høring på vanlig måte, slik at berørte parter får anledning til å komme med innspill, sier Haugen.

Etatene som står bak arbeidet foreslår at krav til spredeareal og spredemengde ikke retter seg særlig mot husdyrgjødsel som i dag, men inkluderer øvrige fosforkilder. Årsaken er at jordbruket vil være et ledd i flere nye verdikjeder i framtida, som mottaker av for eksempel biorest fra biogassanlegg.

Dette er en aktuell problemstilling, og vi i Mjøsanlegget oppfordrer alle til å levere inn gjødsel og bidra til det grønne skiftet.

(kilde: Landbruksdirektoratet)